сряда, 25 април, 2018
0

Илия Илиев оспори и такса „смет“. Делото ще се гледа на 13 февруари

След увеличението на данък сгради и данък МПС, областният управител Илия Илиев даде на съд и необоснованото завишение на такса битови отпадъци, гласувано от мнозинството в ОбС през месец декември с решение № 284. С него разпоредителният орган приема приходно-разходната план-сметка на дейностите по управление на отпадъците за 2017 г и гласува по-висок размер на досегашната такса смет за жилищните и нежилищните имоти. Според областния управител въпросното Решение № 284 е незаконосъобразно, прието е при съществени нарушения на административно-производствените правила (чл.146, т.3 от АПК) и следва да бъде отменено.

Става дума за общ административен акт по смисъла на чл .65 от АПК, с който  непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. С оглед защитата на техните интереси, законодателят е предвидил специална процедура – публично оповестяване чрез средствата за масово осведомяване, изпращане на проекта на организации на заинтересовани лица и  др. Уведомяването включва и основните съображения за издаване на акта, писмени предложения и възражения,  обществено обсъждане и т.н. Заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на акта, както и възможност да реагират в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. В случая няма данни Общински съвет – Кърджали да е оповестил публично и в срок откриването на производство по определянето на размера на такса битови отпадъци за 2017 година. Не се установява и да е дадена възможност на заинтересованите лица да участват в производството, съобразно формите, предвидени в нормата на чл. 69, ал.1 от АПК. Допуснатото от общинският съвет административно-производствено нарушение е съществено и мотивира незаконосъобразността на акта, категоричен е областният управител.

На следващо място,  от материалите по издаването на акта, не става ясна конкретната причина за вдигане на такса битови отпадъци, спрямо 2016 година.  Няма ясен разчет на постъпилите приходи от ТБО, както и на извършените разходи по сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането им. Посочено е само, че към 24.11.2016 год. постъпленията от ТБО са в размер на 4 350 000 лв. (при заложени 4 960 000 лв. за 2016 год./, като принос в увеличението на разходите за управление на отпадъците са дали приетите отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Не става ясно в какъв размер са тези отчисления и как точно тяхното нарастване е повлияло върху план-сметката за дейностите по управление на отпадъците за 2017 год. и върху размера на ТБО.

С оглед на изброените доводи, областният управител счита, че решението за увеличение на ТБО е необосновано и следва да бъде отменено от Административния съд. Делото ще се гледа на 13 февруари.

 

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™