понеделник, 19 март, 2018
3

Проект «Подкрепа» ще извежда децата от институциите

В  края на 2012 г. Държавната агенция за закрила на детето започна изпълнение на проект «Подкрепа» по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проекът е насочен към подобряване на взаимодействието между проектите за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”, съобщи директорът на Регионалната дирекция за „Социално подпомагане”  Севда Димитрова.
По проект „Подкрепа” започнаха своята дейност и Регионалните екипи за деинституционализация,  изградени във всички 28 областни града на страната. В тях са включени представители на регионалните дирекции за социално подпомагане, регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование. Те ще осигуряват връзката между проектите за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания, за медико- социални грижи, и за деца лишени от родителски грижи, за приемна грижа и за укрепване на административния капацитет на социалните работници.
В Регионална дирекция за „Социално подпомагане”  в Кърджали се проведе поредната среща между представители на РЕД / регионален екип по деинституционализация/,  ръководена от директора на РДСП и представители на екипите по приемна грижа към общините Кърждали, Момчилград,  Крумовград и Ардино по проект „И аз имам семейство”.
Представители на Дирекциите за „Социално подпомагане”, социални работници по проект „Детство за всички”, областни координатори по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. По време на срещата бяха обсъдени ролята и функциите на проект „Подкрепа”, мястото на Регионалния екип по деинституционализация, координацията и комуникацията с проектите от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р. България”, както и услугата „Приемна грижа” и разширяване на възможностите и развитието й на общинско ниво чрез нарастване броя на приемните родители, като превенция на настаняване в специализирани институции на децата от целевите групи и тяхната деинституционализация;
Споделен  бе опита по проект „Детство за всички”, добри практики по места от Екипите по приемна грижа към общините и взаимодействието им с отделите по „Закрила на детето” към дирекции за „Социално подпомагане”.

Във връзка с началото на проект „Подкрепа” на 15.03.2013 г. екипа на проекта с ръководител Боряна Климентова ще посети област Кърджали и отблизо ще се запознае с ежедневната работа на РЕД в процеса на реализацията на националната политика за извеждането на децата от институциите и разкриването на нови алтернативни и иновативни услуги в общността.
Най-важните партньори в реализацията на деинституционализацията на децата са местните органи на изпълнителната власт в лицето на областен управител и кметовете на общини, които планират и управляват социалните услуги на местно ниво.  По този повод екипът на проект „Подкрепа” ще се срещне с  Иванка Таушанова, областен управител  и ръководителите на проектите от община Кърджали и Момчилград по изграждането на „Центрове за настаняване от семеен тип” и „Защитено жилище”.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени