събота, 23 юни, 2018
0

В Момчилград ще помагат на болни и самотни хора по проект „Качествен живот в общността”

В Момчилград се проведе встъпителна конференция по проект „Качествен живот в общността”. Проектът се реализира от Община Момчилград по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” на Агенция за социално подпомагане, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Присъстваха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали, дирекция „Социално подпомагане” – Момчилград, Дирекция ”Бюро по труда” – Момчилград, кметове на населени места от община Момчилград и кметски наместници и граждани.
Проектът е на стойност е 206 593,68 лв. и е с продължителност 16 месеца.
Присъстващите бяха запознати с целта на проекта, а именно да се създадат условия за качествен живот на лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване, чрез изграждане на нов подход за професионална грижа в домашна среда като се насърчават ученето през целия живот и интеграция на уязвимите групи в социалната им среда. Целева група на проекта ще са лица с трайни увреждания, в това число и деца – с невъзможност за самообслужване, възрастни хора с невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст.
В рамките на проекта ще се създаде Звено за социални услуги, в което за период от 12 месеца ще работят 35 домашни санитари. За такива ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда, след подбор. Назначените 35 санитари ще обслужват минимум 75 потребители.
Въз основа на направената оценка на потребностите и индивидуалния план ще се предоставят следните видове почасови услуги: за лична помощ, комунално битови услуги, подкрепа на социалното включване, административни услуги. За договорените услуги потребителите ще заплащат такса в размер на 0,18 лв. на час.
Очаква се чрез проекта да осигурят по отношение на потребителите равни възможности за всички участници и преодоляване на дискриминационни практики; подобряване достъпа до социални услуги, качествена грижа в домашна среда, подобрени грижи за лицата с увреждания, гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се и обхващане на всички населени места от община Момчилград, където има идентифицирани нужди от тази услуга, превенция на институционализацията. По отношение на безработните да се създадат нови работни места в сектора на социалните услуги; да се повиши трудовата активност и да се създаде възможност за започване на работа, вследствие на осигурена грижа в семейна среда за техните близки; да се осигури подкрепа както на безработни лица, така и на ангажирани с тази дейност зависими членове на семействата на хора с увреждания, като им се даде възможност за трудова реализация. Да се осигури грижа за деца и лица с увреждания, живеещи в отдалечени и изолирани населени места на общината, където липсват други перспективи за ресоциализация и социално включване.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени