събота, 23 юни, 2018
0

В понеделник прекратяват работата на Оловния завод в ОЦК

Със заповед на директора на РИОСВ – Хасково се прекратява производствената дейност на част от оловното производство на „Оловно – цинков комплекс” (“ОЦК” АД) Кърджали. Ще бъде изведена от експлоатация агломерационната машина в цех „Агломерация” от Инсталацията за производство на олово и оловни сплави. Определено е пломбирането да се извърши от представители на РИОСВ – Хасково съвместно с представители на “ОЦК” АД, със съдействието на областния управител на гр. Кърджали.
Основният мотив за налагането на тази мярка е, че „ОЦК” АД не изпълнява екологичните изисквания при експлоатацията на инсталацията, в резултат на което замърсява атмосферния въздух със серен диоксид и олово, като създава непосредствена опасност и риск за човешкото здраве и околната среда.
През 2009 г. са регистрирани 203 превишения за серен диоксид над праговата стойност за средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а през 2010 г. – 88 превишения, при допустим брой от 24 превишения за една календарна година. Броят на регистрираните превишения е намалял след налагане на ограничителни заповеди от директора на РИОСВ – Хасково и предприетите от дружеството мерки за изпълнението им, но не е преустановен. От началото на 2011 г. до 12 април т.г. са регистрирани 29 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като допустимият лимит за годината е вече изчерпан. Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух през 2009 г. превишават 1,66 пъти средногодишната норма, а през 2010 г. – 2,05 пъти.
Резултатите от проверките за работата на мониторинговите станции за контрол на качеството на атмосферния въздух сочат, че предприятието няма система за собствен мониторинг на емисии от вредни вещества – не се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах и серен диоксид съгласно нормативните изисквания.
Отчитайки риска за човешкото здраве и за околната среда, свързани с дейността на комбината, но и неговото значение за икономиката на района, още от есента на 2009 г. ръководството на МОСВ проведе поредица от срещи с оператора на „ОЦК” АД, включително на място в Кърджали с участието на представители на областната управа, общинските власти, синдикатите и средствата за масова информация. По време на тези срещи са обсъдени причините, поради които е забавена реализацията на инвестиционните намерения на оператора, както и мерките, които следва да бъдат предприети за прекратяване на нарушенията на екологичното законодателство. През март 2011 г. е извършена поредна проверка на място, на която отново е констатирано, че емисиите на вредни вещества от инсталациите се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух; не се извършва оценка за неорганизирани емисии на площадката и не се предприемат мерки за ограничаването им.
Принудителната мярка се въвежда и в съответствие с исканията на обществеността в града, която от години настоява за предприемане на незабавни мерки от страна на държавата за преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух.
Областният управител Иванка Таушанова информира МОСВ, че във връзка с предстоящото освобождаване на работници Областната комисия по заетостта е създала кризисен щаб с участието на представители на местния бизнес, които могат да помогнат с осигуряване на заетост. В заседанията на щаба участва и изпълнителният директор на Държавната агенция по заетостта. Набелязани са мерки както по линия на агенцията, така и чрез регионалните програми по заетостта и е предвидено да се отпуснат допълнителни средства за изпълнението им.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™