понеделник, 19 март, 2018
4

Три оферти за строителството на пречиствателна станция в Кърджали

Днес  публично бяха отворени постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г. До крайния срок 16 април, в общинска администрация 3 фирми подадоха документи. Първото предложение е постъпило в 14 ч. и то е от „Обединение ПОСВ Арда -2013” със седалище София. Останалите две също са със седалище София и това са „Обединение ПОСВ –Кърджали” и „Обединение Екобилд- Кърджали”. Техните оферти също са постъпили в последния ден, съответно в 14, 48 и 15,18 ч. По мнението на специалисти интересът към строителството на Водния цикъл е напълно обясним, защото това ще бъде един от големите и значими обекти през следващите години.При отварянето на офертите присъстваха кметът на общината инж. Хасан Азис, общински съветници, представители на неправителствени организации, журналисти.

„Това е практика, която прилагаме през последните години при отваряне офертите за важни обекти”, каза Хасан  Азис На основание на Закона за обществените поръчки със заповед на кмета, за председател на Комисията бе назначена инж. Катя Митовска, главен инженер на общината, в състава на комисията са привлечени и външни експерти. Реализирането на проекта е за срок от 30 месеца, а общата стойност е 69 970 080,24 лв. „При спазване на процедурата и ако няма обжалвания стартът на изграждане на Пречиствателната станция може да бъде след 1,5-2 месеца”, каза кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Той уточни, че съфинансирането от страна общината е в размер на 2,5 млн .лв., а не както бе коментирано 10 млн.лв. В петък, на 19 април предстои да бъдат отворени офертите за изграждане на II лот на проекта – изграждане на 28 км водопроводна и канализационна мрежа .
На 18.11.2013 г. в МОСВ бе подписан Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта, спечелен от Община Кърджали „Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и Реконструкция на Водоснабдителната и Канализационна Мрежа”, финансиран по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г .”Проектът предвижда изпълнението на следните основни дейности:
• Изграждане на канализационни мрежи (вкл. колектори) с дължина 17,707 км.;
• Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на канализационни мрежи (вкл. колектори) с дължина 5,529 км.;
• Изграждане на водоснабдителни мрежи с дължина7,272 км.;
• Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на водоснабдителни мрежи (вкл. колектори) с дължина 6,958 км.;
• Изграждане на ПСОВ с капацитет 58525 еквивалент жители.
С реализирането на проекта ще се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Арда през сухи дерета, канавки и по улиците с съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места.Ще се постигне траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води, ще се осигури и максимално възможен процент покриване на канализационни услуги за населението в общината.
.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™