петък, 23 март, 2018
6

Втора работна среща в Момчилград по проекта „Източният свят на Родопа планина“

Община Момчилград в партньорство с общините Кърджали, Крумовград и Кирково, изпълнява проект „Източният свят на Родопа планина” по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.2-02/2011/002, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите. Основната цел на проектното предложение е насочена към развитие на  регионалния туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг.

На 17.04.2013 г. в гр. Момчилград се проведе втората по ред работна среща на принципа на широк обществен подход с 20 души представители на  заинтересованите страни – туристически бизнес, хотелиери, културни и еко-организации, занаятчии, представители на МСП в областта на туризма и др. В работната група фигурираха представителите на туристическия сектор и от четирите партньорски общини, като  основната им задача беше да се предложат мерки и решения за елиминиране на общите проблеми и дефиниране на общи цели и политики. Професионалисти в изготвянето на туристически маршрути, пакети и стратегии за промотиране на туристически продукти от Сдружение „Варненска туристическа камара” от гр. Варна представиха на вниманието на участниците 12 тематични маршрута и пакета, както и стратегия за успешно рекламиране и промотиране на регионалния продукт. Представителите от туристическия бранш на територията на 4-те общини партньори по проекта активно участваха в обсъжданията на примерно разработените и представени тематични туристически маршрути, пакети и общия план за позициониране на регионалния туристически продукт. Бяха приети важни за развитието на туризма в региона решения и предприети мерки за преодоляване на общите различния и проблеми в туристическия сектор. Участниците във форума осъзнаха още, че именно изграждането на подходяща институционална среда за туризма е определящо за формирането на туристическия продукт, а поради неговия широк обхват и ангажирането на различни типове участници, е необходима висока степен на координиране на действията, партньорство и съгласуване на решенията, като това взаимодействие следва да оформя практическите политики на администрациите в туризма.

Най-важният аспект във формирането и развитието на устойчив туристически продукт са местните заинтересовани страни. Приобщаването им в неговото разработване, популяризиране и припознаване като „свой“ има положителен ефект върху развитие на устойчивост и съпричасност към опазване на културно-историческото наследство и формиране на регионална идентичност.

Имаше ясно послание към представителите на туристическия бранш, че за устойчивото развитие на туризма в района и в частност на туристическите продукти хотелиерите трябва да осъзнаят необходимостта от активното им участие в процеса на промотиране на туристическите продукти и възможностите за туризъм в района, а не да предоставят само услуги по настаняване и да очакват от общините да работят по проблемите на развитие на туризма в района, както и туроператорите да припознаят разнообразните ресурси на района (не само известните) като потенциал и възможност за разнообразяване на предлагането и припокриване на очакванията и нагласите на потенциалните туристи.


Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™