петък, 22 юни, 2018
0

Вдигат птицеферма край Багрянка, Екоинспекцията решава да няма обществено обсъждане

Жители на момчилградските села Багрянка и Прогрес  се обявиха против изграждането  на птицеферма край Багрянка. „Инвестиционното предложение не е в интерес на обществото, а обслужва частен комерсиален интерес. При изграждането на птицеферма теренът ще се превърне в язва, която ще излъчва непрекъсната неприятна миризма, съдържаща редица вредни вещества, влияещи върху здравето на хората. Считаме, че животът и здравето на хората са по-важни от комерсиалните интереси на частна фирма”, се казва в жалба на жителите, под която са сложени 382 подписа.  Не сме съгласни да има наблизо птицеферма,  тя ще е съвсем близо до селото и миризмата ще е непоносима,  казват  хората от Багрянка.

Екоинспекцията  в Хасково  обаче е взела решение да не се извършва  Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки за общ брой птици 39 744“ в  землището на село Багрянка. Мотивът е, че птицефермата „няма вероятност да окаже значително отрицателно  въздействие  върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве“.  В решението на РИОСВ в Хасково  от 2 юли 2013 г. е посочено, че птицефермата ще бъде в имот с обща площ 10,607 дка, собственост на «ДЕКСА АГРО» ЕООД. За него има договор за продажба частна общинска собственост, сключен между община Момчилград и фирмата от Кирково с дата  27юни 2013 г. Имотът е отреден за производствена дейност. Добавя се, че дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. Представено е и становище на РЗИ в Кърджали   от 24 юни,  в което се посочва, че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

След като са разгледали жалбата и подписката от жителите на селата Багрянка и Прогрес,  както и възражение от Красимир Николов Георгиев и Боян Ангелов Милушев срещу изграждане на птицефермата за кокошки–носачки, от Екоинспекцията са направили проверка на място. Протоколът от проверката  е с дата 1 юли. Експертите са констатирали, че в непосредствено до мястото, където ще се построи птицефермата са асфалтовата база на „НЕК ГРУП” ЕООД Кърджали, изоставени свинарници на общината, помещения на „Вторични суровини” Момчилград. Това е производствената зона на Момчилград, отредена за такъв вид дейности.  А селата Багрянка и Прогрес са разположение на изток и югоизток на около 2 – 2.5 км. Поради това от РИОСВ са приели, че възраженията на хората от двете села  са неоснователни и незаконосъобразни. Препоръката  на Екоинспекцията към инвеститора е само да бъде проектирана и изградена подходяща торова площадка в границите на имотите на птицефермата, капацитетът на която да бъде съобразен с броя на птиците, отделеното от тях количество торова маса и необходимия възможен срок на съхранение , която да поеме отделената от птиците торова маса при невъзможност от предаването й на частни производители за наторяване на земеделски площи.

На последното си заседание Общинският съвет реши да  подкрепи хората, които са против птицефермата. Председателят Сунай Хасан заяви, че местната власт винаги е защитавала интересите на населението. В никакъв случай не сме против нови инвестиции в Момчилград. Фрапиращото в случая е, че представители на „ДЕКСА АГРО” ЕООД са се обявили за собственици на терена в Багрянка преди търгът за продажбата да е приключил, заяви Сунай Хасан. Той заяви, че решението на РИОСВ-Хасково ще се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.  Кметът Акиф Акиф подкрепи решението на Общинския съвет и добави, че община Момчилград ще съдейства на жителите за разрешаването на проблема.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™